Monday, June 25, 2012

2008 Asian Junior Badminton Championships

http://en.wikipedia.org/wiki/Li_Xuerui

Interesting to note that Li Xue Rui beat Wang Shi Xian in the 2008 Asian Junior Badminton Final. 

No comments:

Post a Comment